گزارش سلامتبرنامه گزارش سلامت

این برنامه با هدف ارتباط مخاطبان با برنامه سازان و حضور آنها در چرخه ی برنامه سازی شبکه سلامت تهیه و پخش می شود.اصلاح باورهای نادرست ، اصلاح سبک زندگی باید ها و نبایدهای تغذیه ای ، نظر مخاطبان در مورد موضوعات مختلف ، مصداق های عینی و مستند از اتفاقات روزمره ای جامعه ، مصاحبه های مدمی و نظرات کارشناسی از اهداف دیگر این برنامه به شمار می روند.

گزارش سلامت برنامه ای است که به مدت 15 دقیقه هر روز حدود ساعت 17 از شبکه سلامت پخش می شود . این برنامه با هدف ارتباط مخاطبان با برنامه سازان و حضور آنها در چرخه ی برنامه سازی شبکه سلامت تهیه و پخش می شود.اصلاح باورهای نادرست ، اصلاح سبک زندگی باید ها و نبایدهای تغذیه ای ، نظر مخاطبان در مورد موضوعات مختلف ، مصداق های عینی و مستند از اتفاقات روزمرهی جامعه ، مصاحبه های مدمی و نظرات کارشناسی از اهداف دیگر این برنامه به شمار می روند.

این برنامه با تهیه کنندگی و گزارشگری یوسف شریف زاده از شبکه سلامت سیما هرروز به مدت 15 دقیقه پخش می کنند و گلچین گزارشات هفته هم در روز جمعه هر هفته به مدت 30 دقیقه روی آنتن شبکه سلامت می رود.