اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

جدول پخش

ساعت شروع نام برنامه
10208
00:00
10208
00:15
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
00:35
[موضوع] موضوع این برنامه در باره پزشکی منتقد میباشد که برصحنه هایی از فیلم انتقاد میکند
10208
01:00
[موضوع] گفتگو با میهمان برنامه
10208
02:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
10208
02:49
[خلاصه برنامه]موضوع این برنامه در باره اختلاف سنی بین فرزندان و والدین میباشد
10208
02:59
[موضوع] مسابقه شهروند و مافیا
10208
04:08
[خلاصه برنامه]عدم بروز احساسات
10208
04:17
[موضوع] عملکردهای نا کارآمددر بخش اورژانس
10208
04:40
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006026
10208
04:52
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
05:05
[موضوع] طب ایرانی سنتی
10208
05:31
[موضوع] مجوز گرفتن دارو ها
10208
05:49
[خلاصه برنامه]سندروم آشیانه خالی - مشگلات تک فرزندی
10208
06:09
[موضوع] عقب ماندگی رشد جنین در رحم [مجری] شاهین فر
10208
06:35
[خلاصه برنامه]الگو سازی زیبایی
10208
06:41
[موضوع] موضوع این برنامه در باره پزشکی منتقد میباشد که برصحنه هایی از فیلم انتقاد میکند
10208
07:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
07:30
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006045
10208
07:44
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
10208
08:04
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
08:10
[موضوع] عملکردهای نا کارآمددر بخش اورژانس
10208
08:24
[موضوع] طب ایرانی سنتی
10208
08:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
09:02
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
09:46
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
09:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
10:02
[موضوع] گفتگو با میهمان برنامه
10208
10:52
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
10208
11:09
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
11:48
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006010
10208
12:02
[موضوع] مباحث روانشاسی خانواده
10208
12:30
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006046
10208
12:42
[خلاصه برنامه]لزوم توجه به رده ی سنی فیلم ها
10208
12:50
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006011
10208
13:16
[موضوع] ارائه خدمات حمایتی در غربالری تنبلی چشم کودکان
10208
13:30
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006012
10208
13:52
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
14:00
[موضوع] موضوع این برنامه در باره فرزند آوری و زوج هایی که ازدواج کرده و فاکتور و عواملی که در فرزند آوری دخیل هستند می پردازد
10208
14:43
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
10208
14:52
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
15:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
10208
15:49
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
15:55
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006014
10208
16:03
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
16:47
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
10208
16:55
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
17:03
[موضوع] موضوع این برنامه در باره علت خستگی و ر اه های درمان می باشد
10208
17:31
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006011
10208
17:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
18:02
10208
18:48
[خلاصه برنامه]موضوع این برنامه در باره اختلاف سنی بین فرزندان و والدین میباشد
10208
18:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
19:02
[موضوع] عقب ماندگی رشد جنین در رحم [مجری] شاهین فر
10208
19:43
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
10208
19:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
20:02
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
20:16
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
20:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
21:02
[موضوع] مباحث روانشاسی خانواده
10208
21:47
[موضوع] واکسن پاستوکوک و مزایای آن
10208
21:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
22:02
[موضوع] مستند خارجی زندگی قبل از تولد انسان
10208
22:48
[خلاصه برنامه]رعایت بهداشت فردی
10208
22:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
23:02
[موضوع] مسابقه شهروند و مافیا