اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

جدول پخش

ساعت شروع نام برنامه
10208
00:00
10208
00:14
[موضوع] زخم های مزمن و دستاور یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای درمان آن
10208
00:37
[موضوع] بررسی فیلم های پزشکی
10208
00:53
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
01:00
[مجری] باستان [میهمان] روح الله میری
10208
01:47
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006017
10208
02:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
10208
02:52
[موضوع] مسابقه شهروند و مافیا [مجری] علیرام نورایی
10208
04:04
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
04:21
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006017
10208
04:31
[موضوع] کلیات اصول حغظ سلامتی از دیدگاه طب ایرانی [مجری] المیرا سماواتی
10208
05:05
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006019
10208
05:14
[موضوع] بررسی فیلم های پزشکی
10208
05:34
[موضوع] بررسی فیلم های پزشکی
10208
05:53
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006016
10208
06:10
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
06:59
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006014
10208
07:10
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
07:56
[موضوع] بررسی فیلم های پزشکی
10208
08:12
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
08:18
[موضوع] کلیات اصول حغظ سلامتی از دیدگاه طب ایرانی [مجری] المیرا سماواتی
10208
08:45
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
10208
09:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
10208
09:45
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
10208
09:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
10:00
[مجری] باستان [میهمان] روح الله میری
10208
10:47
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006010
10208
10:55
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
11:02
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
11:47
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006011
10208
12:00
[موضوع] مباحث روانشاسی خانواده
10208
12:48
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006018
10208
12:54
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006012
10208
13:16
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
13:23
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
13:30
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
10208
13:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
14:00
[موضوع] راه های مقابله با آسیب های فضای مجازی
10208
14:46
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006014
10208
14:55
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
15:01
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
10208
15:45
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
10208
15:53
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
16:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
16:45
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006016
10208
16:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
17:00
[موضوع] کلیات اصول حغظ سلامتی از دیدگاه طب ایرانی [مجری] المیرا سماواتی
10208
17:34
[موضوع] ساختار جمجمه از دوران جنینی وتوضیحات در باره استخوانها و, درزها و سوراخ های آن
10208
17:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
18:01
[موضوع] بررسی راه های کاهش هزینه های تولید مواد غذایی
10208
18:47
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
10208
18:53
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
19:00
[موضوع] مسابقه شهروند و مافیا [مجری] علیرام نورایی
10208
19:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
20:00
[میهمان] امید رضایی [مجری] باستان
10208
20:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
21:00
[موضوع] مباحث روانشاسی خانواده
10208
21:50
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
10208
21:59
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
22:05
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
10208
22:53
هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
10208
23:00
[موضوع] مسابقه شهروند و مافیا [مجری] علیرام نورایی